میلاد امام حسن مجتبی(ع) ، کریم اهل بیت مبارکportfolio image
پنجشنبه 17 فروردین 1402

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ تشنه ام تشنه مرا آب حیاتی بفرست بـه دل سوخته ی من برکاتی بفرست شام میلاد کریم اسـت کریمانه بیا ماه برنیمه رسیده صلواتی بفرست میلاد باسعادت حضرت امام حسن(ع) خجسته باد _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ روابط عمومی شرکت آپاداناسرام