منشور اخلاقی آپادانا سرام

منشور اخلاقی کارکنان شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری:

 • خدا محوری و توجه به اخلاق و آداب اسلامی
 • اخلاق انسان محور
 • احترام و اعتماد و حفظ کرامت انسانی و رضایت مندی
 • استقرار و حاکمیت قانون و شفافیت در کلیه شئون و مناسبات اداری
 • دانش افزایی و ارتقای مهارتهای حرفه ای
 • ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت بهره وری، نوآوری و بهبود مستمر در فرایندها
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • تقویت فرهنگ خودکنترلی و ارتقای جایگاه نظارت موثر و کارآمد و بهبود فرایندهای بازرسی
 • اطلاع رسانی و روابط رسانه ای مستمر
 • امانتداری و حفظ اطلاعات محرمانه جامعه هدف
 • رعایت آداب و شئون اداری در کلیه مناسبات
 • تقویت فرهنگ انتقادپذیری و ساماندهی نظام پیشنهادات