باحکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مهندس حسن چراغی سرپرست جدید آپاداناسرام شدportfolio image
چهارشنبه 24 اسفند 1401

باحکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مهندس حسن چراغی سرپرست جدید آپاداناسرام شد دکترسیدرضاعلیخانی،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا،مهندس حسن چراغی رابعنوان سرپرست شرکت آپاداناسرام منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آپاداناسرام،درحکم صادره آمده است باتوجه به سوابق اجرایی وفنی وتعهدکاریتان به این سمت منصوب می شویدتابارعایت مقررات قانونی ودستورالعمل های موجود، امورجاری شرکت آپاداناسرام راهدایت نمایید.