سرپرست شرکت آپادانا سرام اعلام کرد :
واحدهای خدمات رسان برای تولید کنندگان مانع تراشی نکنند
1398/03/22
سرپرست شرکت آپاداناسرام:
تامین حقوق کارگران برهر چیزی ارجحیت دارد
1398/03/12
سرپرست شرکت آپادانا سرام اعلام کرد:
لزوم تدوین سیاست های جدید در صنعت کاشی و سرامیک
1398/03/08
دکتر سلامت خبر داد
افزایش سطح تولید در دستور کار آپادانا سرام
1398/02/31

برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید شرکت آپاداناسرام
1398/02/30
قوانین دست و پا گیر نفس تولید را به شماره انداخته است
سهم خواهی بلای جان بنگاه های اقتصادی
1398/02/23